הגשת התנגדות להיתר בנייה או לתכנית מתאר מקומית

שמאי מקרקעין הינו מומחה לבדיקת היתרי בנייה תכניות בניין מפורטות ותכניות מתאר מקומיות (תב"ע).

כאשר בסביבת מגורי נכס שבבעלותכם עולה בקשה להיתר בנייה או להיתר תכנית מתאר מקומית, ניתנת לכם על פי חוק, זכות להתנגדות.

הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני על מנת לבחון את הסיכויים והשיקולים בכדי להגיש את ההתנגדות.

1.                      התנגדות להיתר בנייה

הועדה המקומית מאפשרת להגיש התנגדות לבקשה (ללא טופס מיוחד) בתוך 14  יום מהתאריך האחרון למשלוח ההודעות או הפרסום. במידה ותוגשנה התנגדויות, הן תצורפנה לבקשה לקראת הדיון במליאת הועדה המקומית.

ראוי שמומחה לתכנון ולבנייה(כגון עו"ד מומחה או שמאי מקרקעין) יערוך את ההתנגדות להיתר הבנייה, מאחר והנושאים שיילקחו בחשבון בוועדה [המקומית, או בוועדת ערר] הם יהיו נושאי תכנון בלבד, הנובעים מתוכנו של היתר הבנייה, כגון:

תאימות לתב"ע, שיקולי אופי הבינוי והתאמה לסביבה תוך סקירת המפגעים לשכנים ולציבור, עמידה בקריטריונים של תקנות התכנון והבנייה, הוראות הועדה המקומית, נזקים ומטרדים (הסתרת אור ושמש, צמצום נוף ו/או חסימת זרימת אוויר חופשית, רעש מהשימוש במבונה) לבעלי המקרקעין באזור, פגיעה בפרטיות, צמצום רווח בין בניינים, רעש, עשן, לכלוך, בטיחות, חוסר מקום חנייה, קשיים בדרכי גישה, פגיעה אדריכלית בבניין, פגיעה בזכויות בניה, פגיעה במתקנים משותפים, מטרדים בזמן הבניה (רעש/אבק/לכלוך), פגיעה ביסודות הבנייה.

להלן קישור לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970: http://www.environment.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_2.pdf             http://www.lawdata.co.il/upload/hok/27784.htm#Seif;3

הנך מוזמן לקבל ייעוץ ראשוני על מנת לבחון את הסיכויים והשיקולים בכדי להגיש את ההתנגדות – לחץ כאן לפנייה.

ההתנגדויות לבקשה להיתר עומדות לנגד עיני הוועדה בקבלת ההחלטות.

התנגדויות לבקשות המובאות לפני ועדת המשנה לענייני רישוי, יידונו קודם לכן בוועדת התנגדויות המורכבת מצוות מצומצם של חברים בוועדת המשנה לרישוי. לעיתים קרובות יוזמנו המתנגדים והמבקשים לטעון טענותיהם בפני ועדת ההתנגדויות. טענותיהם יידונו ויובאו להחלטת הוועדה. המלצת ועדת התנגדויות תובא לדיון ועדת המשנה.

התנגדויות לבקשות המובאות בפני רשות רישוי, נדונות בוועדה. במקרים מיוחדים, עפ"י שיקול דעת רשות הרישוי, יוזמנו המתנגדים והמבקשים לטעון בפני רשות הרישוי.

$11.                 

1.1.                  טיפולבבקשהלהיתרבביתמשותףאשרלאנחתמהעלידישותפיםבנכס:

במקרה של הגשת בקשה להיתר בנכס שרשום כבית משותף (בניין עם מספר דיירים), ואחד (או יותר) מהשכנים או השותפים לא חתמו על הבקשה להיתר בנייה, הועדה המקומית תשלח בדואר רשום על חשבון המבקש עותק של הבקשה להיתר בנייה אל כל אחד מהשכנים/השותפים אשר לא חתם עליה. הועדה המקומית תאפשר לשותפים להגיש התנגדות בכתב תוך 14 ימיםמיום משלוח ההודעה. במידה ואחד (או יותר) מהשכנים/השותפים הגיש את התנגדותו לבקשה, תצורףהתנגדותו לדיון בפני מליאת הועדה המקומית.

בתקופה זו לא יוצא היתר הבנייה.

1.2.                  דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה

במידה ודחתה הועדה המקומית את הבקשה להיתר בנייה, במלואה או בחלקה, רשאי המבקש או המתנגד לערער על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה.

2.   התנגדויות לתכניות:

המעוניין במקרקעין הכלולה במסגרת התוכנית המופקדת (תוכנית מתאר ארצית, תוכנית לתשתיות לאומיות, תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מיוחדת, תוכנית מתאר מקומית, תוכנית מפורטת, תוכנית לשימור אתרים, תוכנית לפי חוק משק גז טבעי, תוכנית דרך), ורואה את עצמו נפגע על ידה, רשאי תוך 60 יום מיום הפקדתה, להגיש התנגדות לה. ההתנגדות צריכה להיות מנומקת, כגון:

פגיעה אורבנית, תאימות לתב"ע, שיקולי אופי הבינוי והתאמה לסביבה תוך סקירת המפגעים לשכנים ולציבור, עמידה בקריטריונים של תקנות התכנון והבנייה, הוראות הועדה המקומית, נזקים ומטרדים (הסתרת אור ושמש, צמצום נוף ו/או חסימת זרימת אוויר חופשית, רעש מהשימוש במבונה) לבעלי המקרקעין באזור, פגיעה בפרטיות, צמצום רווח בין בניינים, רעש, עשן, לכלוך, בטיחות, חוסר מקום חנייה, קשיים בדרכי גישה, פגיעה אדריכלית בבניין, פגיעה בזכויות בניה, פגיעה במתקנים משותפים, מטרדים בזמן הבניה (רעש/אבק/לכלוך), פגיעה ביסודות הבנייה.

ומוגשת בכתב לצד תצהיר חתום ע"י עו"ד.

לאחר תום תקופת ההתנגדויות, בדרך כלל מתקיים דיון בהתנגדויות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר המלצותיה עוברות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. הוועדה המחוזית עורכת דיון משלה, בנוכחות מגיש התוכנית והמתנגד, או נציג המתנגדים ומתקבלת החלטה האם לאשר את התוכנית, לבטלה לשנותה וכד'. על החלטה בהתנגדות ניתן להגיש ערר על-פי ההליכים הקבועים בחוק (סעיף 100(.

התנגדות לתוכנית דרך החלה בשטח בנוי תוגש תוך 60 יום מהיום שפורסמה בעיתונות ההודעה על הפקדת התוכנית הנידונה. התנגדות לתוכנית החלה בשטח אחר תוגש תוך 30 ימים מיום שפורסמה ההודעה, כאמור. "שטח בנוי" – שטח שייעודו מגורים, משרדים, מסחר, תעשייה, מלונאות מוסדות ציבור וממשלה במרחק שלא עולה על 100 מטר מגבול תוואי הדרך המוצעת/מתוכננת בתוכנית שפורסמה. הוועדה המחוזית תדון בהתנגדויות ותחליט בה תוך 30 יום מתום מועד הגשת ההתנגדויות ותחליט בעניין התוכנית (אישורה, דחייתה או לשנותה) מיד לאחר תום שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהן.

אם לא הוגשו התנגדויות, ייראו את התוכנית מאושרת תוך 20 יום מתום מועד הגשת ההתנגדויות.

תכנון מפורט התואם תוכנית מתאר מקומית, משליך, גם על מידת שיתופו של האזרח. הליך ההתנגדות הינו הליך השומר על עקרון הטיעון בהליכי התיכנון והבנייה. שיתוף זה מטרתו לשפר את ההחלטות בהליכי התיכנון.

ניתן לקבל ייעוץ ראשוניבחינם, על מנת לבחון את הסיכויים והשיקולים בכדי להגיש את ההתנגדות - לחץ כאן לפנייה.

דוגמאות לניסוח טענות מנומקות של התנגדות:

קישור למידע על תוכניות, עררים ופרוטוקולים:

·         http://www.moin.gov.il/information/pages/medatocnit.aspx

·        הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים

·       טופס ההתנגדות:

·         https://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/files/304/12112121127.pdf

כניסות: 22464
קטגוריה: סוגי שומות עידכון אחרון ב-חמישי, 21 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר